Doelgericht leven


“Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.” (1 Petrus 3 vers 18a)

Als je ergens wilt kómen, moet je doelgericht denken. Deze zin zou je zomaar kunnen aantreffen in één van de handboeken die te kust en te keur te verkrijgen zijn. Deze handboeken zijn bedoeld om in het proces van ‘zelfrealisatie’, ‘gelukzoeken’ en het ‘realiseren van doelstellingen’, je met wijze, beproefde raad bij te staan. Met als doel om jezelf zó succesvol mogelijk te kunnen ontplooien.

Maar de Bijbel dan? Als er van één auteur gezegd kan worden dat Hij ons met wijze, beproefde raad én daad bij wil staan, dan is Hij het wel! Hoewel de Bijbel het beste verkochte boek aller tijden is, luisteren toch maar zó weinig mensen echt naar Gods Woord. Hoe komt dat toch? Op die vraag zijn vele antwoorden te geven. Maar in de kern zit ’t vast op het feit dat geen mens van zichzélf graag naar God luistert. Je moet er echt bij worden gebracht. Nooit is een gevallen mens vanuit zichzelf teruggekeerd tot God. En nog minder kiest een gevallen mens er “zomaar” voor om God weer tot zijn/haar doel te maken…

Doelgericht denken. Als Iemand dat heeft gedaan en doet, dan is het de Zaligmaker wel. Altijd was/is Hij in de dingen van Zijn Vader (Luk. 2:49). Zijn doel klinkt in ieder gebed: “Vader, verheerlijk Uw Naam!” (Joh. 12:28). Hij zoekt niet allereerst Zijn eigen belang te dienen (zelfrealisatie), maar Hij zoekt God te dienen. En niet alléén is Hij in alles gericht op de verheerlijking van Zijn Vader, maar óók weet Jezus dat Hij een Gods-werk heeft te verrichten met het oog op de redding van de wereld. Die twee zaken vallen voor Christus samen. Doelgericht als geen ander ging Hij te werk en Hij heeft Zijn werk op aarde tot de laatste punt en komma volbracht. Een enorme drive en ook een enorme focus. “Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden (…) opdat Hij ons tot God zou brengen.”

Doelgericht denken: Gods Naam verheerlijken in hart en leven van zondige mensen; hen terugbrengen tot God… dát is Jezus’ doel! Met het oog daarop heeft Hij zich in de wieg (kribbe) laten leggen. Dat heeft Hem steevast doen gaan, de weg van kribbe naar kruis; van Bethlehem naar Golgotha. Op héél die weg hield Hij het oog gericht op God. Ook toen het op die weg aardedonker werd, richtte Hij zich nog tot God: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” Hij denkt en Hij leeft als géén ander doelgericht!

En dat alles… “om ons tot God terug te brengen.” Terug! Van buiten het paradijs, weer naar binnen het paradijs: het Vaderhuis. En om de weg daarnaartoe te banen, om ons op die weg te leiden en voor te gaan, om de deur daarnaartoe te openen, heeft Hij met onvoorwaardelijke liefde voor de zonden geleden. Opdat zondige mensen, door het zoenoffer van Zijn leven, gewassen, gereinigd en geheiligd kunnen/zullen worden. Met als doel zondige mensen heilig voor Zijn Vader te stellen: “Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt” (Joh. 17:24). ”…Opdat Hij ons tot God zou brengen.”

“Ons”, staat er! Niemand hoeft zich af te vragen wie er met die “ons” bedoeld worden. Altijd weer is de Bijbel bedoeld als een persoonlijke brief, gericht aan ieder die de Woorden van God leest. Dus ook u, jij en ik! ”…Opdat Hij ons tot God zou brengen.” Dit is Jezus ultieme doel. Want nergens wordt de Vader méér in verheerlijkt, dan wanneer Christus zondaren meeneemt, aan Zijn doorboorde handen leidt, de hemelen door, tot voor God. Wat een liefde! Een liefde die twee kanten uitgaat. Jezus denkt en leeft dus niet alleen doelgericht, maar Hij heeft ook doelgericht lief.

Denkt u, denk jij ook al zó doelgericht? Het juiste ‘doelgerichte denken en leven’ vraagt om het werk van de Geest van Christus. Alléén door Woord en Geest leren we dat. Laat de Bijbel daarom ons handboek bij uitstek zijn! Middels het Woord leidt de Geest ons tot Christus; en Christus leidt ons middels het Woord tot de Vader.

Jezus zegt in Markus 8:35 “Wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie (Gods plan), die zal het behouden.” Jezus heeft ons Gods plan geopenbaard: God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. En Jezus openbaart ons niet alleen Zíjn doelgerichtheid, maar Hij wil ons ook leren volgen in deze doelgerichtheid. Door ons gelovig te leren zien op Hem, de Gekruisigde, Die de Opstanding en het Leven is!

Al het doelgerichte denken buiten Hem en zonder déze focus, brengt ons ook ergens. Ieder mens komt immers ergens. Maar laat ons goed beseffen dat, als ons leven enkel draait om ‘zelfrealisatie’, die doelgerichtheid uitmondt in ‘zelfdestructie’. Die weg leidt namelijk tot de ondergang. Ook dat zegt Jezus in Markus 8:35 “Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen.”

Al is het met vallen en opstaan; al gaat het dwars door vele hobbels en kuilen. Wie zich door Christus en Zijn Geest laat leiden, leeft doelgericht. Zoals dat bekende lied het zingt: “Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord en ‘t veilig strand voor oog.” Daar vervult Christus hoogstpersoonlijk ook in ons leven Zijn doel en Gods belofte: ”…Opdat Hij ons tot God zou brengen.”
ds. G. van den Berg

 

Eerder verschenen meditaties

Johannes de Doper

Engelbewaarder

Verlangen naar opwekking

Waarom spreekt U tot hen door gelijkenissen?

Leren van een Zwitserse chocolatier

Een handvol rust

Gelijkenissen over het Godsrijk

De-doe-het-zelf-route

Te mooi om niet waar te kunnen zijn

Dit is Jezus de koning van de joden

Een  'moeten' om voor ons te boeten

Vast & (ver)zeker(d)

De geboren Zaligmaker

De knai'n boeg'n

Op zoek naar perspectief

Enthousiasme gezocht

Op adem komen

Leve de Koning

Markus 16 : 9 - 16

Droevig en anstig

Soli Deo Gloria

Wandel door de Geest (2)

Wandel door de Geest

In de nacht

De leer van Bileam

Wie kan dan zalig worden

Hij is (...)

Als schepen die samen opvaren

Romeinen 8:5

We kunnen zoveel voor elkaar betekenen

Lijden wij

Uw aangezicht

God, de Heer is Zon en Schild

Iets voor elkaar betekenen

Bewaren

Kerstfeest in Coronatijd

Covid-19

Psalm 27

Verootmoediging en bekering

Als een duif

Het grote Babylon gevallen(?)

Moeite en verdriet

Het evangelie in een notendop

Hoop in de schaduw van de Onstwedder toren

Een belofte voor onderweg

En waaraan heb ik dit te danken ...

Een vruchtdragend leven

Mijn hulp is van de Heere

Gebed om leiding

De Heer waakt over zijn Woord

De Kamerheer belijdt zijn geloof

Spotten met de opstanding

De Paasvreugde van Paulus 

Veel vrucht

Een goed begin


God zal zeker naar jullie omzien

Tel uw zegeningen

Ik ben tevreden

Biddend uitzien naar regen

De schat in de akker

Het weggaan van Paulus

Hemelvaart

Gods aangezicht

Satan in actie

Is deze niet de Christus?

Ken Hem in al uw wegen

Een dokter met een goed bericht

Kwaad over Gods blijdschap

De schat in de akker

Als een arend

Trouwe Kerkgang


Gods Vaderlijke hand

Mij is gegeven alle macht

Het Lam van God zien

Zacheüs

Gerechtigheid uit het geloof

Leven in het licht

De wijze les van de mier

Dromen van zeven koeien

De duif met een olijfblad

De ram in de plaats van Izak

Verlangen naar varkensvoer

De sprekende ezelin

Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda

Jona in de vis

De haan kraaide

De hondjes

De mus en de zwaluw

Mijn God zal voorzien

Die mij kracht geeft

Winst en verlies

Onbezorgd leven

Werkelijk vrij

Wijs tot zaligheid

Als broeders samenwonen