Het Lam van God zien (1)

 Tekst: Johannes 1 : 29b
“Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!”

Thema: Het Lam van God zien (I)


Eén van de bijzondere personen uit de Bijbel is Johannes de Doper. Hij is de wegbereider van de Heere Jezus. En dat wist hij ook. Die na mij komt is zoveel belangrijker dan ikzelf. Ik ben het niet waard om zelfs de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij riep de mensen van zijn dagen op tot bekering en een leven daarmee in overeenstemming. Hij was maar de vriend van de Bruidegom. Het is een hoogtepunt in het leven van Johannes de Doper als hij op een dag die Bruidegom kan en mag aanwijzen. En hij doet dat met deze woorden: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! De Bruidegom is nu te midden van Zijn volk verschenen.
Tegelijk valt ons de woordkeus op, waarmee hij de komende en nu gekomen Christus aanwijst en aanduidt. Het Lam van God. Een paar dingen wil ik noemen. In de eerste plaats dat de Christus niet zomaar uit de mensen is voortgekomen, maar van God is gegeven. Hij is niet minder dan de Zoon van God, God uit God. In Christus komt niet alleen een gave van God naar ons toe. In Christus komt God Zelf wonen onder de mensen. Hij neemt ons vlees en bloed aan. Heel de Bijbel spreekt van Gods bestaan en werken. Het hoogtepunt van Zijn openbaring ontdekken we in Christus.
Het tweede, dat ons opvalt is de typering: het Lam van God. We weten dat de Bijbel, en vooral het Evangelie van Johannes vele beelden gebruikt om de rijkdom van Christus aan te duiden: enkele bekende beelden zijn die van de goede Herder, de ware Wijnstok, het Brood des levens en het Licht der wereld. Elk van deze beelden verduidelijkt een aspect van de persoon en het zegenrijk werk van de Heere Jezus. Hier wordt Hij het Lam van God genoemd, en dat wordt in verband gebracht met het weg nemen van de zonde.
Het Lam. Het lam is in de Bijbel een vertrouwd dier. Het is het jong van een schaap. Het houden van schapen heeft oude papieren. We kennen het leven van de aartsvaders met hun kudden, van David die geroepen is van achter de schapen, van de herders op het veld in het Lukas Evangelie.  Het lam heeft een bijzondere plaats gekregen in het geloofsleven van Israël. Elke dag werd in de tabernakel en later de tempel een lam bij het morgenoffer en een lam bij het avondoffer als offer gebracht. Elk jaar werd met Grote Verzoendag  het bloed op het verzoendeksel gedruppeld en werd de zondebok de woestijn ingebracht. Elk jaar werd de uittocht uit Egypte herdacht, en werd de Pascha-maaltijd gehouden en van het paaslam gegeten. De herinnering aan de uittocht werd levend gehouden. Daar, waar het bloed van het lam aan de deurpost was gestreken, daar waren de mensen veilig voor het oordeel van de dood van de eerstgeborenen.
Met het beeld van het lam maakt Johannes de Doper duidelijk, wat het centrale werk van de Heere Jezus zal zijn. Hij zal de zonde van de wereld wegnemen. In het vervolg van het Evangelie weten we ook hoe Hij dat gedaan heeft. Na de paasmaaltijd met de discipelen is de Heere Jezus gevangen genomen en veroordeeld. Hij werd gehangen aan een kruis om daar te sterven. Dit sterven krijgt een diepe betekenis omdat het sterven niet het laatste is. Op het sterven volgt de opstanding, de Paasmorgen. Gods goedkeuring over Zijn sterven. In Hem ligt nu voor ons het wegnemen van de zonde. Dit strekt zich zover uit dat dit genoeg is voor de zonde van de gehele wereld, door alle eeuwen heen. Zie het Lam van God. Dit Lam is uniek. Dit Lam wordt ons verkondigd! In het Evangelie komt dit Lam naar mij toe en zoekt mij op. Het Lam dat  eenmaal geslacht is geweest en nu leeft. Er is geen andere uitweg voor mijn zonde, geen andere weg tot herstel van mijn zonde, dan door dit Lam. Bij dit Lam komt mijn zondig mensenhart tot rust. Voor Hem valt niets meer te verbergen. Hij kent mijn zonde, al mijn tekorten en dwalen, al mijn egoïsme, al mijn overtreden. Waar ik de schulden niet kan aflossen en de vlekken niet kan wegpoetsen, daar troost het Lam. Ik neem die weg! Ook vandaag.
We leven in de lijdenstijd, de weken voor Pasen. De vele stappen van de weg van Christus tot in de dood overdenken we met dankbaarheid en ootmoed. Straks komen de diensten van Goede Vrijdag en Pasen. We horen de woorden van Johannes de Doper. Zie het Lam van God. Hebben we die woorden ook in praktijk leren brengen? Zie ik het Lam van God? Heb ik Hem gezien? Wellicht is er iemand die de vraagt stelt: Hoe dan? Waar kan ik Hem zien? Er valt zoveel te zien om me heen, via een groter of kleiner scherm, maar waar zie ik Hem? Nu zou ik kunnen antwoorden, dat dit verder gaat dan het zintuig van ons oog. Ten diepste is het een daad van het geloof.  Het Lam van God zien, dat doen we het beste in de kerk. Daar wordt het Lam in de verkondiging voor onze ogen geschilderd, daar wordt het brood gebroken en de wijn vergoten. Ik voor u. Zijn overgave laat Hij tasten en proeven. Het Lam van God zien. Daar mag ik het ervaren, Hij droeg ook al mijn zonde.
Christus, heilig Godslam
Die der wereld zonden draagt,
Ontferm U onzer!
Ds. J.M. Viergever