Huisbezoek

Uitgangspunt voor het huisbezoek is, dat alle in de gemeente geregistreerde adressen zo mogelijk eens in de drie jaar worden benaderd voor huisbezoek. Gezinnen waarbij het jongste gezinslid 85 jaar en ouder is, krijgen geen huisbezoek maar worden twee keer per jaar door een bezoekbroeder bezocht. Gezinnen waarbij de man of vrouw nog geen 85 jaar is, krijgen dus gewoon huisbezoek.

Huisbezoek vindt plaats in de periode oktober - maart. In de regel gaan de ouderlingen op huisbezoek. Deelname van de kinderen aan het huisbezoek wordt op prijs gesteld en gestimuleerd. Algemene bevindingen uit het huisbezoek worden door de kerkenraadsleden naar voren gebracht op de kerkenraadsvergadering.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen op huisbezoek zijn:

  • De welstand van het gezin en zijn samenstelling
  • De geestelijke betrokkenheid
  • Bidden, bijbellezen
  • Kerkgang en meeleven met de gemeente
  • Deelnemen aan de sacramenten, catechese, kringen en overige activiteiten
  • Gesprek met eventuele aanwezige kinderen
  • Lichamelijke nood, materiële nood, ziekte en zorgen in het gezin, geestelijke nood
  • Andere vragen als: Wat betekent de persoonlijke relatie met God voor mij
  • Zaken die het kerkelijk gebeuren aangaan
  • Vragen en opmerkingen over kerkenraad, predikant en college van kerkrentmeesters

Het huisbezoek zal in de regel worden afgesloten met bijbellezing en gebed. Het bijbellezen kan ook worden gebruikt om een gesprek te openen. De keuze van het schriftgedeelte kan van tevoren bepaald zijn of is afhankelijk van het gesprek.

Zowel in het kerkblad Hervormd Onstwedde als op deze site wordt vroegtijdig aangekondigd wanneer de wijkouderlingen u willen bezoeken.

Wilt u bij verhindering zelf initiatief nemen en onderling ruilen met een gezin uit het schema en dit doorgeven aan één van beide wijkouderlingen?

Voor een overzicht met Wijkouderlingen en wijkindelingen klik hier