Belijdeniscatechisatie

De belijdeniscatechisatie is voor gemeenteleden die verlangen naar onderwijs over het christelijk geloof. Dit christelijk geloof heeft al heel wat stormen doorstaan. Tot op de dag van vandaag belijden vele christenen het geloof in de drie-enige God. Het onderwijs op de belijdeniscatechisatie wil de Heilige Geest gebruiken om toe te leven naar het belijden van dit christelijk geloof, om zo aan te sluiten bij de kerk van alle eeuwen en plaatsen: in Onstwedde, in Nederland en ver daarbuiten.

Belijdeniscatechese is bedoeld als voorbereiding op het openbaar belijden van de naam van onze Heere Jezus Christus. De belijdenis is een met mond en hart uitspreken van het persoonlijk geloof. Dit houdt in dat degene die belijdenis doet uitspreekt en belooft:
- om zich met heel het hart over te geven aan de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest,
- de roeping te aanvaarden om in een leven van dankbaarheid de HEERE te dienen,
- om trouw te zijn in het leven naar Gods Woord en in het gebed, zowel in het midden van de gemeente als persoonlijk.

Door het doen van belijdenis wordt beaamd dat de Heilige Schrift het Woord van God is en wordt ingestemd met de belijdenis van de kerk. Ook wordt door de openbare geloofsbelijdenis toegang verkregen tot het sacrament van het Heilig Avondmaal. Daarnaast wordt het voornemen uitgesproken mee te werken aan de opbouw van de gemeente en een getuige te zijn van Christus in het dagelijks leven.
De belijdeniscatechisatie kan door zowel jongvolwassenen als ouderen worden gevolgd en wordt door de eigen predikant gedurende het winterseizoen gegeven. Tijdens de belijdeniscatechisatie wordt aandacht besteed aan de leer van de kerk en worden de catechisanten toegerust tot de navolging van Christus. Ook komt de belofte tot het kerkelijk meeleven ter sprake die men doet bij het belijden van het geloof.
In de loop van het seizoen dat de belijdeniscatechese wordt gevolgd, vindt er een persoonlijk gesprek plaats met de predikant. Daarin komt de vraag aan de orde of men inderdaad wil overgaan tot het doen van belijdenis. De catechisant kan tijdens dit gesprek kenbaar maken nog geen belijdenis te kunnen doen maar bijvoorbeeld nog een volgend seizoen belijdeniscatechisatie te volgen.

De kerkenraad heeft de taak om zich te vergewissen dat er geen verhindering bestaat tot het doen van openbare belijdenis. Daarom volgt er, wanneer de catechisant heeft aangegeven belijdenis te willen doen, een gesprek over het persoonlijk geloof met (een afvaardiging van) de kerkenraad. Dit gebeurt tijdens de laatste catechisatieavond (de “aannemingsavond”). Vervolgens worden de catechisanten toegelaten (“aangenomen”) tot het afleggen van de openbare belijdenis van het geloof in het midden van de gemeente. De aanneming krijgt haar beslag in de kerkdienst van de daaropvolgende zondag waarin de catechisanten openbare belijdenis afleggen. Door deze openbare belijdenis zijn ze belijdend lid van de gemeente met alle bijbehorende rechten en plichten.

Twee zondagen voor de "belijdeniszondag" wordt het voornemen van het doen van openbare belijdenis aan de gemeente bekendgemaakt in de kerkdiensten en zo mogelijk in het kerkblad.

Wanneer er belangstelling is voor het volgen van de belijdeniscatechisatie, dan kunt u dit doorgeven aan de predikant.

E-mail Predikant