Werkelijk vrij

Tekst: Johannes 8: 36
Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.

Thema: Werkelijk vrij

Wij mensen zijn bijzonder op onze vrijheid gesteld. De kinderen op school kijken uit naar het ogenblik, dat de bel gaat en dat ze vrij zijn van school. In het bedrijf kijken mensen uit naar één of meer vrije dagen. We genieten van een vrij uitzicht. Op 5 mei gedenken en vieren we de bevrijding in 1945. Vele jonge mensen hebben hun leven gegeven om Nederland te bevrijden uit de macht van Hitler. De oorlogskerkhoven herinneren ons daar aan. Het past ons, om dit nooit te vergeten.

Het is goed, om samen na te denken over vrij zijn en wat de Bijbel daar over zegt. Als je willekeurig iemand zou vragen hoe hij of zij over vrij zijn denkt, dan is de kans groot, dat je als antwoord krijgt: “Vrij zijn betekent je eigen gang kunnen gaan, doen en laten wat je zelf wilt, leven zonder verplichtingen”. Geen beperkende regels van de overheid, de kerk of andere mensen. Tegelijk beseffen we dat deze vrijheid niet mogelijk is in een samenleving. Daarom zien we, dat velen zoeken naar het maximum aan vrijheid. We kunnen dan wel de vraag stellen: Zijn we zó een vrij mens?

Uit onze tekst kunnen we opmaken, dat de Heere Jezus gekomen is om ons vrij te maken. Toen de Heere Jezus deze woorden uitsprak, werd Hij niet begrepen. Zijn hoorders voelden zich vrij, zelfs tijdens de Romeinse bezetting. Zij deden een beroep op hun afkomst. Zij zijn nakomelingen van Abraham. Zij leefden bij Gods inzettingen. De Heere Jezus oordeelt anders. Ze zijn slaven. Slaaf van de zonde.
Hiermee wordt het begrip vrij zijn in een ander licht geplaatst. Er zijn niet alleen buiten ons machten, die ons de vrijheid ontnemen, maar ook binnen in ons. We doen dingen tegen beter weten in, we doen dingen tegen Gods wet in. Wie met Paulus nagaat welke begeerten er in ons leven zijn, zal dit erkennen. We zijn niet vrij van de zonde.

Dat zien we om ons heen. Mensen gaan aan de verkondiging van het Evangelie voorbij. Meerderen denken vooral aan het eigen belang en genot en vergeten de medemens. Wie alles uitspreekt wat hij denkt en beleeft gaat gemakkelijk een ander kwetsen. Wie zijn zin niet krijgt en geweld gaat gebruiken maakt slachtoffers. Dit heeft gevolgen voor de vrijheid en het gevoel van veiligheid. Mensen worden bang op straat en in huis. Dat lossen we met beveiliging niet op. Wat we nodig hebben is meer dan een overheid, die over de vrijheid waakt. We hebben nodig een andere manier van omgaan met elkaar. We hebben bevrijding nodig. Niet alleen in 1945, maar ook in 2009, al heeft de vijand nu een ander gezicht. Bevrijding van hebzucht en jaloezie, bevrijding van onverschilligheid en individualisme.

Hoe? De Heere Jezus is gekomen om ons leven te bevrijden van duistere machten. Hij komt met Zijn Geest in ons hart wonen, zodat er vrede en rust gevonden wordt. Hij verandert het hart, zodat we ook anders in het leven staan. Hij maakt vrij van zondige driften en verlangens. We beleven vreugde in de Heere en Zijn dienst. We gunnen onze medemensen, dat het hen goed gaat. We zijn bereid om zorg te dragen voor elkaar.

De tekst laat ons ook nog iets anders zien. In deze woorden laat de Heere Jezus ons zien, dat ons leven bevrijd kan en mag worden. Velen geloven daar niet in. Ze denken dat een mens is zoals deze is en dat daar weinig aan veranderd kan worden. Een mens kan zichzelf toch niet veranderen? Dat laatste klopt. Maar daar is nog niet alles mee gezegd. De Bijbel laat zien dat de Heere Jezus mensen wel kan veranderen. Denk alleen maar aan de apostel Paulus. En met dat werk gaat Hij door. Hij doet, wat wij van ons zelf niet kunnen. Dat geeft een geweldig uitzicht. Hij brengt verandering in ons leven. Hij komt ons leven binnen met Zijn zegen en genade. Hij bevrijdt van de leegte, die ontstaan is door het loslaten van God en brengt ons in de vrijheid van de gemeenschap met God. Zo worden we werkelijk vrije mensen.

Zijn wij vrij? Ben ik bevrijd? Die vraag moesten we maar eerlijk ons zelf voorhouden. Heeft de Zoon mij vrij gemaakt? Dan pas ben ik een vrij mens. Anders blijf ik een gevangene van de zonde, met alle gevolgen van dien. De Zoon bevrijdt ook vandaag mensen. Dat is het geweldige van het Evangelie en van de eredienst.

Ds. J.M. Viergever