Als een duif

Tekst: Als een duif
N.a.v. Lucas 3: 22 “En het geschiedde.....dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif”.

Duiven, je ziet ze gelukkig op allerlei plaatsen vliegen en nestelen in deze dagen.
Vogels die van ouds af gezien worden als een symbool van reinheid, lieflijkheid, onschuld en vrede.
En inderdaad, vliegen andere vogels al weg als je nog op enige afstand bent, een duif blijft meestal zitten tot vlak voor je auto.
Geen kwaad vermoedend, blijkbaar ook geen zelf absoluut geen kwaad in de zin hebbend
Niet voor niets gebruikt de Heere Jezus ze in Matt. 10 als voorbeeld voor ons van oprechtheid of argeloosheid.
Wat kunnen die onschuldige dieren ons veel leren.

Symbool van vernieuwd leven na de dood.
Eén van de meest bekende plaatsen in de bijbel waar je de duif tegenkomt, is wel bij Noach.
Nadat de ark was blijven vastzitten op het gebergte, liet hij eerst een raaf los.
Deze brutale vogel, bekend staande om zijn vraatzucht, kon zich al snel zelf redden en kwam niet terug.
Maar toen Noach na 7 dagen een duif losliet, vond deze geen plaats om te rusten en keerde al snel terug.
Na  nog eens 7 dagen kwam ze pas tegen de avond terug met een afgebroken blaadje van een olijfboom in haar snavel.
Een heerlijk teken: God gaf en geeft leven na het oordeel, na de zondvloed.
De duif met een olijftakje is zodoende een aanduiding geworden van nieuw leven na de dood, een reden waarom je het ook vaak op grafmonumenten kunt zien staan.
Om die boodschap te brengen gebruikte de Heere de duif, de enige reine vogel uit het oude testament die ook gebruikt mocht worden als offerdier.
De duif, die een reputatie heeft opgebouwd als boodschapper, en daar sinds de oudheid ook veelvuldig voor gebruikt werd.

Symbool van overvloed en bevrijding.
We komen de duif ook tegen in Psalm 68: 14, waar ze het symbool is van de heerlijkheid van Gods bevrijde volk.
Israël, dat na de slavernij door Gods hand Kanaän krijgt toegewezen als hun eigen land, land van melk en honing, wordt daar door God Zelf binnen gebracht.
Hij baande de weg, Hij bracht hen door de woestijn, Hij liet koningen met hun legers ondergaan of op de vlucht slaan.
Ja, al hadden ze in het zwart van de rouw en de moeite gelegen, door Zijn hand zullen ze schitteren als een duif met haar prachtige kleuren in het zonlicht.
De heerlijkheid die God schenkt in het Beloofde Land, die zal het donkere van de beproevingen geheel laten verdwijnen “alsof zij (Gods volk) nooit door enigerlei kwaad getroffen was geweest” (Calvijn).
Schenkt dat geen troost in tijden van crisis?

Symbool van de Heilige Geest.
Maar het bijbels onderwijs gaat nog verder.
Naast olie, water, vuur en wind gebruikt de Heere ook de duif als symbool voor de Heilige Geest.
Alle vier de evangeliën vertellen ervan, hoe de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Jezus neerdaalde na de doop.
Gods Geest sterkte Jezus voor de taak die op Hem rustte, de taak om Zichzelf als een rein offer aan te bieden om geofferd te worden.
En de Heilige Geest nam daarbij de gedaante aan van een zachtmoedige duif, symbool van vrede en onschuld.
Zo mocht de duif het meest bekende symbool worden van de Heilige Geest.
Kun je vanwege dat vredelievende dier dan een loopje met Hem nemen en menen de Geest niet nodig te hebben?
Nee, want de Geest is immers ook als een vuur: reinigend, beproevend.
Maar de hemelse Trooster is niet Iemand om bang voor te zijn.
Hij brengt als een duif de Boodschap van Gods liefde en wil ons vervullen met de zachte wind van Zijn vrede.

Ik las ergens, dat de duif kon dienen als symbool van de Heilige Geest, omdat hij geen galblaas heeft.
Gal wordt gezien als bitter, kwaad, en de duif is dus bij uitstek geschikt om de reinheid van de Heilige Geest aan te duiden.
Wat is Gods schepping toch vol van Zijn spraak en heerlijkheid!
Zoals Jezus onderwijs gaf in de gelijkenissen, zo onderwijst de Heere ons nog dagelijks door de schepping te lezen als een prachtig boek, waarin we de onzienlijke dingen van God te zien krijgen.
Zult u aan dit onderwijs denken telkens wanneer u een duif ziet: er is nieuw leven na de dood, in ongekende heerlijkheid en vrijheid, gebracht door Jezus en geleerd door de Heilige Geest?

ds. W. van der Wind.