Een vruchtdragend leven

Meditatie uit Psalm 1

Zo kan je tot een vruchtdragend leven komen.
Het boek der Psalmen begint met „ welzalig‟. Dat woord verwijst naar de Zaligmaker, de Here Jezus Christus. Als je door Hem zalig gemaakt bent, dan verlang je er ook naar om naar Zijn Woord te leven. Om welzalig te zijn in je doen en laten. Dat mogen wij met vallen en opstaan leren. Welzalig de man en natuurlijk ook de vrouw, die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters.
Omgaan met het Woord van God geeft je onderscheidingsvermogen, zodat je ontdekt: naar dat advies moet ik niet luisteren en in die kring hoor ik niet thuis.
Welzalig als je aan de wet van de Here je welgevallen hebt en Zijn wet overpeinst bij dag en bij nacht. Overpeinzen, houdt tweeërlei in: 1) wat wil de Here hier tot mij zeggen en 2) hoe kan ik Zijn wil in praktijk brengen.
De apostel Jakobus zegt: “ Wie zich verdiept in de volmaakte wet, de wet der vrijheid en daarbij blijft als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen”. ( Jakobus 1:25). Daders van Gods Woord worden vrij van dienst aan vreemde machten. Je gaat gaandeweg ontdekken: o, daar zat ik vroeger aan vast. Daar kon ik niet van loskomen, maar nu, door het doen van Gods Woord, kom ik daarvan vrij. Ja, als je dat ontdekt, ga je je nog meer verdiepen in de wet van de vrijheid en wordt het je vreugde om Gods wil te doen.
Zo‟n man of vrouw, zo‟n jongen of meisje wordt door de psalmdichter vergeleken met een boom, die geplant is aan waterstromen. En in gedachte zie je een palmboom, die bij een beekje staat. Zo iemand wordt gevoed door de stroom van levend water. Zo‟n boom geeft vrucht op zijn tijd. Al wat hij onderneemt, gelukt.|

Het doel van het christenleven is, dat wij de negenvoudige vrucht van de Heilige Geest voortbrengen, die ons genoemd wordt in Galaten 5: 22; hemelse liefde, de liefde uit en tot God, hemelse blijdschap, vrede, die alle verstand te boven gaat, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Als wij aangesloten blijven op de stroom van levend water, dan kan de vrucht van de Geest in ons groeien tot Gods eer en glorie. ( Johannes 15:8).
In Jeremia 17:7 en 8 wordt het beeld van de boom met betrekking tot een vruchtdragend leven nog verder uitgewerkt. “ Gezegend is de man, die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is. Hij toch zal zijn als een boom,

aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat en het niet merkt als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen”.
Dit vruchtdragend leven is de eerste reden, waarom iemand welzalig wordt genoemd en de tweede reden lezen we in vers 6a: “ Want de Here kent de weg der rechtvaardigen”. Die weg eindigt in Gods heerlijkheid.

Ds. A. Lagendijk