De Paasvreugde van Paulus

Tekst: 1 Korinthe 15 : 8

En als laatste van allen is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene.

Thema : De Paasvreugde van Paulus


Nog een paar weken, en dan komen de bijzondere dagen van Goede Vrijdag en Pasen er aan. Op deze dagen staan het sterven en de opstanding van de Heere Jezus centraal. Het is van het grootste belang dat deze heilsfeiten ook centraal komen te staan en alle aandacht krijgen. Immers, met deze heilsfeiten komen we bij de fundamenten van het Evangelie, de boodschap van het Nieuwe Testament, ja heel de Bijbel. Zonder kruis en opstanding is er geen Evangelie en geen kerk. Het is belangrijk, nu de kerk een minderheid in de samenleving is, om ons te bezinnen op onze wortels, onze roots. Kennen we de verwondering over en de aanbidding van Jezus Christus  in Zijn overgave in de dood aan het kruis en in Zijn machtige overwinning op de dood? We staan stil bij een woord van de apostel Paulus waarin deze verwondering en aanbidding doorklinkt.

Hij, Jezus Christus, is aan Paulus, na Zijn sterven en opstaan, verschenen! Dit ogenblik is de apostel nooit vergeten. Het is een keerpunt in zijn leven geworden. Uit andere gedeelten uit de Bijbel weten we waar, wanneer en hoe dit heeft plaats gevonden. We lezen dit in Handelingen 9. Paulus is op weg naar Damascus vol duistere plannen om de volgelingen van Christus te vervolgen. Toen kwam daar ineens dat licht uit de hemel en die stem: waarom vervolgt u Mij? De verschijning van de Heere Jezus. Deze verschijning heeft een radicale ommekeer in zijn leven uitgewerkt. Van een vervolger werd hij een volgeling, van een vijand een vriend. Paulus is niet de eerste en de enige die een verschijning heeft ontvangen. In dit hoofdstuk noemt hij een hele rij: Kefas (Petrus), de twaalf, de groep van meer dan 500 broeders en de grotere groep van apostelen. Hij noemt deze lange rij van getuigen om het feit van de opstanding te onderstrepen. Bij deze lange rij sluit Paulus zich als laatste aan, na de hemelvaart.

Het is goed om apart bij de verschijningen van de Heere Jezus stil te staan. We vinden ze opgeschreven in de slothoofdstukken van de evangeliën. Na de opstanding op de paasmorgen uit het graf is de Heere Jezus gedurende 40 dagen tot aan de hemelvaart regelmatig verschenen aan Zijn leerlingen. Daarmee worden deze leerlingen, en de apostelen in het bijzonder, oor- en ooggetuigen van Zijn opstanding. Als zij sinds Pinksteren gaan spreken van Hem die de dood heeft overwonnen, dan doen zij dat vanuit de positie als ervaringsdeskundigen. Het is geen fabeltje. Dit is de unieke positie van de apostelen. De Heere Jezus is verschenen na Zijn opstanding. Deze verschijningen bevestigen en onderstrepen Zijn overwinning op de dood, de zonde en de duivel. Ze zijn tot grote troost geweest voor allen die dat voorrecht hebben ontvangen. Gods majesteit in de opstanding van Jezus Christus. Hier is het fundament gelegd voor het Koninkrijk van God. In en met Christus: opstaan in een nieuw leven.

We lezen van Paulus dat hij een verschijning heeft ontvangen. Dat gunnen we Paulus van harte. Maar, zo vraagt er iemand, hoe zit dat nu in 2019? Verschijnt de Heere Jezus nog steeds? Kan Hij ook in mijn leven verschijnen? Kan ik Hem in de kracht van Zijn opstanding ervaren? Kan ik in die paasvreugde delen, zoals ik die lees in mijn Bijbel? Jazeker. Niet door op een verschijning te wachten zoals die in het evangelie staat beschreven. Maar wel door het getuigenis van het Evangelie, dat ons komt overtuigen door de Heilige Geest. We geloven boven alle ervaring in onze wereld uit: Jezus Christus heeft de dood overwonnen en zal de dood overwinnen en mij daarvan bevrijden.

Paulus weet van de verschijning van Jezus Christus in zijn leven. Ook aan mij, ook aan mij. De verwondering hierover wordt nog groter als hij zichzelf een ontijdig geborene noemt. Wat bedoelt hij hiermee? Te vroeg geboren. Dat gebeurt. Tegenwoordig kan, met alle medische techniek en kunde, veel voor te vroeg geboren kindjes gedaan worden, zodat ze later normaal opgroeien. In de couveuse. Die kennis was er in de dagen van Paulus niet. Te vroeg geboren betekende vaak: niet levensvatbaar. In het volgende vers krijgt dit een vervolg. Niet waard een apostel genoemd te worden, omdat hij de gemeente van God vervolgd heeft.
Er komt hier een ander aspect van de verschijning van de Heere Jezus naar voren. Dat is het aspect van de genade. Had de Heere Jezus in Zijn verschijning aan Paulus met hem afgerekend, hij had het er naar gemaakt. Maar dat is niet gebeurd. Hij verschijnt aan hem, niet om met hem af te rekenen, maar om hem te laten ervaren de vergeving van zijn zonden, de vrede met God door het vergoten bloed aan het kruis. Zo kent Paulus zichzelf: niet levensvatbaar, ten dode opgeschreven. En toch leven door Hem. In deze verschijning komt Hij de vrucht van Zijn sterven uitdelen.
De vergeving van zonden en de vrede met God. Paulus mag delen in het grote geheim van kruis en opstanding. Deze verschijning is tegelijk ook de basis om apostel te worden. Zijn hele leven komt voortaan in dienst van de opgestane Christus te staan. Rusteloos werkt hij om velen te bereiken met deze boodschap.

Goede Vrijdag en Pasen, kruis en opstanding. Vergeving van zonden en nieuw leven. Met eerbied en verwondering zien we op de Heere Jezus. Toen, Zijn leven afgelegd vrijwillig aan het kruis. Toen, opgestaan, het graf is leeg, Hij leeft. Nu, aan de rechterhand van de Vader. Nu, met Hem, sterven en opstaan in een nieuw leven. Straks….
U zij de glorie.
Ds. J.M. Viergever