Kerstfeest in Coronatijd

Meditatie uit Lucas 1: 68.

Wat is er veel veranderd in een jaar tijd. De traditionele kinderfeesten, zoals St. Maarten en St. Nicolaas vinden nog maar beperkt plaats. Naar de laatste “heilige” is onze hervormde kerk genoemd, de St. Nicolaaskerk. Ze zeggen: Hij gaat elk jaar terug naar Spanje. Maar zijn kerk blijft staan, als een baken in de branding van de tijdstroom, al meer dan zes eeuwen. Niet de kerk verklaart heilig, maar Jezus, de Zoon van God, maakt heilig, niet na je leven, maar tijdens je aardse leven. (Hebreeën 2: 11). Dat zijn twee verschillen tussen ons, reformatorische christenen, en de kerk van Rome.

Gelukkig is het Kerstfeest, het geboortefeest van onze Heere en Heiland niet veranderd. De Heilige Geest profeteert bij monde van de priester Zacharias, de vader van wonder-kind Johannes de Doper, dat Kerstfeest, het feest van de Verlosser is!

Nadat Zacharias aan God gehoorzaam was geworden, werd terstond zijn mond -na meer dan negen maanden zwijgen-losgemaakt. (Lucas 1: 62-64). En vol van de Heilige Geest, profeteerde hij over Jezus’ tweede komst (Lucas 1: 68-75) en Jezus’ eerste komst naar de aarde (vs. 76-79). Zijn voorzegging begint met lofprijzing: “Geloofd zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft omgeziennaar Zijn volk en heeft het verlossing gebracht” (vers 68). Zacharias hoorde met zijn oren, wat de Heilige Geest door zijn mond uitsprak. Het verstand van Zacharias was in rust. Dat doet de Heilige Geest soms ook met kleine kinderen om ons te onderwijzen en op de rechte weg, de smalle weg ten leven, te brengen. (Psalm 8: 3 / Mattheüs 21: 16).

In deze onzekere Coronatijd ziet God om naar Zijn volk Israël en naar ons Nederlandse volk en heeft ons verlossing gebracht. Wij vieren de geboortedag van onze Verlosser met drie erediensten in de kerk, waar niet meer het altaar, maar Gods Woord bediend wordt en centraal staat. Niet het altaar, niet het sacrament, maar alleen de Heere Jezus maakt zalig. Mocht u en jij de Zaligmaker al ontmoetten en telkens weer ontmoeten onder de verkondiging van Gods Woord? Het geloof is uit het horen en het horen door het Woord van Christus. (Romeinen 10: 17).

God heeft naar ons omgezien. Dat roepen de omstanders later als ze er getuigen van zijn, dat Jezus, de vroeg gestorven jongen, de enige zoon van een weduwe uit Naïn opwekt uit de dood en teruggeeft aan zijn moeder. De rouwstoet werd een feeststoet. Dan zeggen ze: “Een groot profeet is onder ons opgestaan” en “God heeft naar Zijn volk (naar deze bedroefde weduwe, die alleen achterbleef) omgezien. Lucas 7: 11-16.

Die zinsnede “omzien naar” lezen we nog een keer in deze lofprijzing in vers 77-79: “Om aan Zijn volk te geven kennis van verlossing in de vergeving van hun zonden door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte naar ons zal omzien om hen te beschijnen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods om onze voeten te richten op de weg van Vrede”. Hebt u en jij die kennis van verlossing al ontvangen en groeit u daarin? Het is geen verstandelijke kennis, maar kennis van het hart! Jezus wil ons niet alleen in beginsel, in de kiem verlossen, maar helemaal en totaal.

Wij zijn in deze onzekere Coronatijd gezeten in duisternis en schaduw van de dood -die schaduw valt over hen, die op de IC opgenomen zijn-. Jezus, het Kerstkind, onze Verlosser is gekomen om onze voeten te richten op de weg van Vrede. Vrede met God en vrede met elkaar. Zongen de engelen niet in de kerstnacht: Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen. Zalig, die naar Vrede vragen. Jezus geeft die, hoort Zijn stem! Wij mogen uit veiligheidsoverwegingen niet zingen in de kerk, maar wij kunnen wel onze voeten zetten op de Weg van Vrede.

De Heere Jezus nodigt daartoe nog steeds uit:
“Zondaar, zoekt u rust en vrede, levenslust en stervensmoed?
Niets deelt u de wereld mede, alles vindt u aan Jezus voet.
Daar is niemand weggezonden, die om schuldvergeving bad.
Daar heeft ieder heil gevonden, alles wat hij/zij nodig had.
Hoor bij dagen en bij nachten, roept de Heiland: “Kom tot Mij,
”Waarom, waarom zou u/jij wachten?
Spoedig is uw/jouw tijd voorbij.
Kom, o kom met al uw noden, vrede wordt u aangeboden;
Vlucht dan, eer u sterven moet,
Met uw zonden aan Jezus’ voet (= voet van het kruis).
(Lied 81 JdH).

Als je op die uitnodiging ingaat, door biddend je zwakke hand in Zijn doorboorde handen te leggen, dan betreedt je de Weg van Vrede, die uitkomt wonder van genade in de hemelse heerlijkheid. Daar mogen we samen met de engelen en de hemelburgers elke dag het “Ere zij God” aanheffen. Daar mogen we weer zingen uit volle borst en met heel ons hart, want daar kan het virus niet binnengaan.Laat het voor ons allen echt Kerstfeest, echt Christusfeest worden! Mag Hij komen en blijven in de stal van ons hart? Daar wil Hij wonen en met Zijn licht en liefde schijnen!

Ds. A. Lagendijk, Onstwedde