Die mij kracht geeft

Tekst: Filippenzen 4 : 13
“Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.”

Thema: Die mij kracht geeft.
In de wereld van de reclame krijgen we regelmatig allerlei producten onder de aandacht met het verhaal erbij, dat we daardoor nieuwe krachten krijgen, sterk worden en sterk blijven. We krijgen energie en we blijven fit daardoor. En wie wil dat laatste nu niet? In de tekst van deze meditatie wordt gesproken over het krijgen van kracht, van energie. De apostel wijst ons niet naar de winkel om daar één of ander product te kopen, maar naar Christus. Naar deze woorden willen we luisteren.
Het is een bekende tekst die we overdenken. Voor een aantal mensen is het een belijdenistekst of een trouwtekst. Het is goed om ook deze tekst in zijn verband te lezen. We ontdekken dan, waar de apostel het over heeft en wat hij ons meegeeft.
In dit gedeelte is de apostel bezig met de afronding van zijn brief aan de gemeente van Filippi. In dit hoofdstuk gaat hij uitgebreid in op de gaven, die hij mocht ontvangen vanuit Filippi. Hij spreekt daar zijn dankbaarheid over uit. Het heeft de apostel bemoedigd, dat er met hem werd meegeleefd. Hij is er bijzonder blij mee. In dit gedeelte laat hij ook weten, hoe hij met deze gaven en dit medeleven omgaat. Hij deelt met de gemeente van Filippi, dat hij de verschillende omstandigheden van het leven kent. Hij spreekt over overvloed en gebrek, over honger en verzadigd  zijn, hij weet van vernedering en verdrukking. Al die verschillende kanten van het leven brengen de apostel niet uit balans. Hij heeft geleerd om tevreden te zijn met de onzekere omstandigheden. Het is belangrijk om dit in beeld te hebben. Het heeft de nodige raakvlakken met ons leven. Tevreden kunnen zijn, mogen zijn. Dat gaat niet vanzelf. Zolang alles naar wens verloopt zijn we best wel tevreden. Maar als het anders wordt, met ons inkomen, met onze gezondheid, met mensen om ons heen, om ook dan tevreden te kunnen zijn, om dan onze rust te vinden, dat is een hele opgave. Hoe kan de apostel zo tevreden zijn?
We horen hem roemen in Christus. Hij geeft kracht.
Hier ontmoeten we niet de prediker Paulus, die met groot inzicht in de Bijbel de rijkdommen in Christus uitlegt en uitstalt, maar de apostel in de persoonlijke relatie tot Christus. Hij geeft mij kracht.
Hij is de krachtbron van zijn leven geworden. Tegelijk schaamt hij zich niet om te erkennen, dat hij in zichzelf zwak is en alleen door deze kracht kan leven. Te midden van zijn zwakheden heeft hij telkens opnieuw de kracht van Christus ontvangen en ervaren. Hij legt hier getuigenis af van de trouwe zorg van Christus voor Zijn dienaar. Die heeft hij op al zijn reizen telkens weer opnieuw mogen ervaren. In voor- en tegenspoed was daar de kracht van Christus. In Zijn kracht kwam hij er telkens weer door heen. Een vraag komt zomaar naar boven: Hoe heeft Paulus die kracht ontvangen? Het staat er niet direct bij. Hoe ontvangen we de kracht van Christus? Is dat niet in de weg van gevouwen handen? In het gebed heeft hij telkens weer gezocht naar Gods wil en gevraagd om kracht. In deze weg heeft hij die ook ontvangen. In de tekst klinkt ook vertrouwen door voor de toekomst. Deze Christus zal ook voor hem blijven zorgen. Hij hoeft zich daar niet bezorgd over te maken. Hij mag zich geborgen weten bij Hem. Hij leeft voor Zijn rekening. Hij mag weten gekocht en betaald te zijn met Zijn bloed. Christus zal hem geleiden en bewaren, alle dagen van zijn leven.
We horen hier niet alleen een getuigenis maar ook een verkondiging
van Christus. Christus geeft Zijn kracht niet alleen aan Paulus. Op vele plaatsen in de Bijbel ontdekken we dat God vol van kracht is. De geschiedenissen van Israël laten dat keer op keer zien. We kennen allemaal wel het volmaakte gebed. Want van U is de kracht. Met die kracht staat Hij de zwakke en zondige gelovigen bij op aarde. Die kracht is er ook voor ons. Dat is niet de kracht van spieren, niet de kracht van ons vermogen. Maar het is Zijn bijstand en hulp. Deze kracht is zo groot en de apostel spreekt hier uit eigen levenservaring: daarmee kunnen we  het volhouden te midden van alle omstandigheden van het leven. Met deze kracht komen we door alles heen. Christus staat hem bij en zorgt voor hem. Hoe ontvangen we kracht, de kracht van Christus? We hoeven daarvoor niet naar de winkel. Een Bijbel is genoeg. Sla die maar biddend open. We mogen onze zwakheid erkennen, de dingen waar we tegen op zien. Vraag maar om Zijn kracht, om nieuwe energie. Voor Zijn aangezicht beleven we het met Paulus: Hij geeft kracht.
’t Is Isrels God, Die krachten geeft,
Van Wien het volk zijn sterkte heeft.
Looft God; elk moet Hem vrezen.
Ds. J.M. Viergever