Het evangelie in notendop

Meditatie uit Psalm 2

Het Evangelie in notendop.

De wereldwijde beweging van klimaatactivisten, die bang zijn voor de klimaatverandering, noemt zich extinction rebellion dat wil zeggen: verzet, rebellie tegen verdelging. Rebellie, opstand, wat zit dat diep in de mens. Dat is de oerzonde, waardoor de Boze, die volmaakt geschapen was (Ezechiël 28:12-15) van God is afgevallen en waarmee hij alle mensen heeft geïnjecteerd en besmet. Hij heeft ons in zijn val en afval meegenomen. En het resultaat wordt wereldwijd openbaar. Psalm 2 begint met: Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid. De volken worden in de Bijbel met een kolkende zee met metershoge golven vergeleken. De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en Zijn gezalfde en ze doen dat telkens met dezelfde gedachte: “Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen! “ (vers 2 en 3). Dat hebben we bij de torenbouw van Babel gezien. De Here maakt hun beweegredenen bekend: “Zie, het is een volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. (Genesis 11:4,5). Dat hebben we vlak voor de dood van de Here Jezus aan het kruis gezien: de aanhangers van koning Herodes en de orthodoxe Farizeeen spanden samen tegen de Here Jezus, Gods Gezalfde en ze slaagden erin om Hem uit de weg te ruimen. (Mattheus 22:15-16/Marcus 3:6) Dat gedenken we in deze lijdensweken. Dat hebben we ook tijdens de tweede Wereldoorlog gezien, hoe zes miljoen (een 6 met 6 nullen erachter) Joden werden omgebracht en dat zullen we ook telkens in deze eindtijd zien. De geest van rebellie is springlevend en neemt soms beangstigende vormen aan. Hoe reageert de Here God daarop? Het antwoord lezen we in vers 4: “Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen” “ Dan spreekt Hij tot hen in Zijn toorn en verschrikt hen in Zijn gramschap: Ik heb immers Mijn Koning gesteld over Sion, Mijn heilige berg.” (vers 4-6). Dat Jezus daar zal wederkomen en daar zal regeren tot in eeuwigheid, dat staat bij God vast. Dat is een onomstotelijk feit. Dan kan je demonstreren en hoog en laag springen en wolkenkrabbers bouwen, maar dat verandert daar niks aan. De onbekende psalmdichter maakt het besluit des Heren bekend. (vers 7-9). Hij sprak tot Mij: Mijn Zoon bent u. Ik heb u heden verwekt. (Lucas 1:35). Wat een vreugde ging er door de Here Jezus heen, toen Hij deze psalm in Zijn jeugd las en Zichzelf daarin herkende. God, Zijn Vader zegt tegen Hem: “ Vraag Mij en Ik zal volken geven tot Uw erfdeel, de einden der aarde tot Uw bezit.
(Jesaja 11:11-16). “Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk.” Als u op straat in een grote stad vraagt: wie zijn de Amelekieten? zullen velen antwoorden: nooit van gehoord. Deze psalm eindigt met een advies aan de opstandige machthebbers: “Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij rechters van de aarde”. En dat advies geldt ook ons! “Dient de Here met vreze en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat Hij niet toorne en u onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt Zijn toorn”. En dan eindigt deze psalm, waar psalm 1 mee begon, met het woord “welzalig”. Welzalig allen, die bij Hem schuilen! Kunt u en jij dat woord al achter uw naam zetten? Dan kan het stormen in je leven en/of in de wereld, maar jij bent veilig in Jezus armen!
Ds. A. Lagendijk.
 
U bent mijn schuilplaats, Heer.
U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben, steun ik op U.
Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer.