Het moderamen

 Het moderamen van de kerkenraad bestaat in 2024 uit:

- ds. G. van den Berg
- ouderling W. G. Roelfsema
- ouderling B. Trenning - scriba
- ouderling/kerkrentmeester N. Sterenborg
- diaken G. Meijer

Het moderamen heeft tot taak de kerkenraadsvergaderingen voor te bereiden, de ingekomen stukken te bespreken en de agenda voor de kerkenraadsvergadering op te stellen. In dringende situaties kan het moderamen besluiten nemen vooruitlopend op de kerkenraadsvergadering. 
Het moderamen vergadert in de regel één week voor een vergadering van de kerkenraad.