Leve de Koning

Hemelvaartsdag: Leve de Koning!
,,U bent opgevaren naar omhoog, U hebt de
gevangenen weggevoerd."  Psalm 68:19a

In het kerkelijk jaar moeten de heilsfeiten van ‘Goede Vrijdag’ en ‘Hemelvaartsdag’ het doen met één dag, terwijl voor de andere heilsfeiten twee dagen op de kalender staan. Zijn de heilsfeiten van Goede Vrijdag en Hemelvaart minder belangrijk? Zeker niet! Op Goede Vrijdag vond immers het meest beslissende plaats. Op Goede Vrijdag werd het verlossende en overwinnende woord gesproken: “Het is volbracht”. En op Hemelvaartsdag gedenken we de hemelvaart van Christus: Koningsdag én kroningsdag in één! Zoals ‘koningsdag’ voor het Nederlandse volk een jaarlijks hoogtepunt vormt ter ere van onze koning; zó vormt Hemelvaartsdag een jaarlijks hoogtepunt in het kerkelijk jaar ter ere van onze Kruiskoning en Paasvorst Christus!

In de evangeliën maken zowel Markus als Lukas melding van Jezus’ hemelvaart. Daarnaast begint Lukas het bijbelboek Handelingen met de beschrijving van Jezus’ hemelvaart. Maar ook in Hebreeën 9 en Openbaring 12 vinden we beschrijvingen die teruggaan op Jezus’ Hemelvaart. Er wordt echter ook op profetische wijze in de Bijbel over het heilsfeit van Jezus’ hemelvaart gesproken. Psalm 68 is daar een voorbeeld van, waarin David uitroept: ,,U bent opgevaren naar omhoog.”

Echter, toen David deze woorden dichtte, heeft hij niet gedacht aan de hemelvaart van Jezus. Dat was voor hem nog verborgen in de toekomstige heilsgeschiedenis. Toen David deze woorden (geleid door Gods Geest) dichtte, dacht hij daarbij aan ‘de ark van het verbond’. Met de woorden  ‘opvaren naar omhoog’ doelt David op ‘het opvoeren’ van de ark naar Jeruzalem. Over die gebeurtenis lezen we in 2 Samuël 6: ,,Toen ging David op weg en bracht de ark van God met blijdschap vanuit het huis van Obed-Edom opwaarts naar de stad van David. (…) Zo brachten David en heel het huis van Israël de ark van de HEERE over, met gejuich en met bazuingeschal.” En dan zegt David er nog iets bij: ,,U hebt de gevangenen (als gevangenen) weggevoerd."
 
Dit is typisch een uitspraak die gebruikt wordt bij het behalen van een overwinning; als dus de vijand is overwonnen en de tirannie is verbroken! Dat was in de dagen van het opvoeren van de ark naar Jeruzalem inderdaad ook het geval. In 2 Samuël 5 lezen we hoe de HEERE de Filistijnen op wonderlijke wijze in de hand van David heeft gegeven. Dat David daar aan dacht bij het schrijven van deze psalm, blijkt duidelijk  uit de eerste verzen van Psalm 68. David jubelt daar: ,,God staat op, Zijn vijanden worden overal verspreid; wie Hem haten, vluchten voor Zijn aangezicht. U verdrijft hen, zoals rook verdreven wordt; zoals was smelt voor vuur.” Zo was het gegaan! En zó staat het opvoeren van de ark naar Jeruzalem ook helemaal in het teken van de overwinning van de HEERE! Niet David is de grote held, maar de HEERE! Niet koning David wordt als overwinnaar Jeruzalem ‘binnengehaald’, maar de HEERE! "U bent opgevaren naar omhoog”; “U hebt de gevangenen weggevoerd.” En vervolgens: “U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen." In vers 19 klinkt dus tot drie keer toe ‘U’! Dat is natuurlijk geen toevalligheid. David verbindt op deze manier de overwinning op de Filistijnen helemaal aan de intocht van de ark te Jeruzalem. De HEERE is Israëls Koning en Hij wordt als Overwinnaar Jeruzalem ‘binnengehaald’. Geloofd zij God, met diepst ontzag!   

Maar hoe mooi lopen vanuit Psalm 68 de profetische lijnen naar Jezus’ hemelvaart! Want hoe is Christus als Overwinnaar ‘opgevaren naar omhoog’ en hoe is Hij het hemelse Jeruzalem binnengehaald! Daarbij droeg Hij niet alleen Zijn offerbloed bij Zich om daarmee de hemelen door te gaan tot in het binnenste heiligdom (Hebr. 9)… maar ook droeg Hij als Overwinnaar de overwinning met Zich mee! Zoals het in de dagen van David gebruikelijk was dat de koning als teken van overwinning ‘de overwonnen vijanden als gevangenen meevoerde’ achter zich aan; zó ook Christus! De boeien van de dood heeft Hij verbroken en de vernietigende macht van de vorst der duisternis heeft Hij overwonnen. Hij heeft de dood ‘gebonden’ en ‘de vorst der duisternis’ onderworpen aan Zijn macht! Hoe dát op Hemelvaartsdag tot uitdrukking kwam, daarvan lezen we in Openbaring 12. Daar krijgt Johannes te zien en te horen dat – nadat Christus ,,is weggerukt naar God en naar Zijn troon” (woorden die verwijzen naar Christus’ hemelvaart) – er in de hemel een luide stem geklonken heeft, die zei: “Nu is gekomen de zaligheid en de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.” Met andere woorden: waar Christus als Overwinnaar is ‘opgevaren naar omhoog’, daar werd per direct Zijn aartsvijand (de duivel) ‘neergeworpen op de aarde’. ,,De gevangenen als gevangenen weggevoerd”. Zijn plaats is met allen die bij hem horen in de afgrond!

Christus is als Overwinnaar opgevaren naar omhoog, dat is: in het huis van Zijn Vader. Om daar plaats te bereiden voor een ieder die in Hem gelooft. En dat alles enkel en alleen door Zijn overwinning! En zó zingt de Kerk na Hemelvaartsdag Psalm 68 als een overwinningslied ter ere van Christus! En al zingend mag Christus’ kerk ervan weten en getuigen dat zij ,,meer dan overwinnaars zijn, door Hém, Die ons heeft liefgehad” (Rom. 8:37). Ja! Hemelvaartsdag is voor Christus’ Kerk met recht een op en top feestdag! Koningsdag. Leve de Koning!

ds. G. van den Berg