Nieuwsbrief zondag 12 november11.11.2023

Mededelingen


Collecten:
De collecten vinden plaats in de eredienst tijdens het zingen voorafgaande aan de prediking. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk en instandhouding van de eredienst. Bij de uitgang kunt u geven voor de zending. Giften overboeken per bankrekening is uiteraard ook mogelijk.

Extra collecte Open Doors:
Vandaag wordt er een extra collecte gehouden bij de uitgang voor het werk van Open Doors. Over het werk van Open Doors zijn bij de ingang van de kerk flyers beschikbaar.
Uw gift voor deze extra collecte kunt u ook overmaken op rekeningnummer NL 44 RABO 0349 0041 96 ten name van diaconie met vermelding van: extra collecte Open Doors

Alle collecten worden van harte aanbevolen

Open Doors – “volharden met de vervolgde kerk”:
Vanmorgen staan we samen met een aantal andere kerken in de regio stil bij de broeders en zusters die vanwege het geloof in de Heere Jezus lijden onder achterstelling, verdrukking of vervolging.
Thema voor deze dienst is:
“Met de dood bedreigd vanwege het geloof in Jezus”.
Ter illustratie van de preek zijn er bij deze nieuwsbrief een paar afbeeldingen bijgevoegd.
Zondag 19 november doen we dat ook in een themadienst die in het bijzonder gericht is op de kinderen van de zondagsschool. Na de dienst van volgende week zondag wordt er koffie, thee of fris geschonken in d’Ekkelkaamp.

Kinderoppas:
Tijdens de morgendienst is er kinderoppas in d’Ekkelkaamp.

Evangelisatie commissie - Kom en zing mee – zondagavond:
Vanavond hoopt onze evangelisatie commissie weer een “Kom en zing mee avond” te organiseren in d’Ekkelkaamp. Iedereen is hierbij van harte welkom.
Medewerking zal deze avond worden verleend door het Interkerkelijk Mannenkoor Scheemda.
De aanvang is om 19.00 uur. Na afloop is er de gelegenheid om onder het genot van koffie, thee of fris elkaar te ontmoeten en na te praten. Om de kosten voor deze avond te bestrijden wordt er een collecte gehouden.

Ambtsdragers verkiezingen:
Tijdens de kerkenraadsvergadering van woensdag 8 november 2023 heeft de verkiezing van ambtsdragers plaatsgevonden.
De her-verkiesbare broeders de ouderlingen A.D. Moed, H. Sassen en B. Trenning en de diakenen G. Meijer en W. Migchels zijn her-verkozen en opnieuw benoemd.
Op hun eigen verzoek zijn de ouderlingen H. Sassen en B. Trenning benoemd voor een periode van respectievelijk twee en drie jaar. De andere broeders zijn benoemd voor een periode van vier jaar.
Met dankbaarheid kunnen wij meedelen dat genoemde broeders hun benoeming hebben aanvaard.

In de vacatures van ouderling zijn verkozen en benoemd:
* Voor ouderling H. van der Heide :             Dhr. J. Raveling, Luringstraat 54
* Voor ouderling B. Sterenborg:                Dhr. W. Veldhuis, Jensinghelaan 38

Als ouderling-kerkrentmeester met bijzondere opdracht is verkozen en benoemd Dhr. H. van de Meent, Karskenslaan 2-1. Deze benoeming heeft plaatsgevonden in verband met het lidmaatschap van het Breed Moderamen van de Classis Groningen-Drenthe dat van broeder Van de Meent gaat bekleden.
Hij is vrijgesteld van gemeentewerkzaamheden binnen onze gemeente.

Bovengenoemde broeders zullen uiterlijk donderdag 16 november 2023 kenbaar maken of zij de vrijmoedigheid hebben ontvangen om deze benoeming te aanvaarden.
Wij vragen u om de (her-)benoemde broeders in uw gebed te gedenken.

De kerkrentmeesters H. Fissering en G. Schaap zijn opnieuw benoemd voor een periode van vier jaar.

Gemeenteavond – Woensdag 15 november 2023:
Aanstaande woensdagavond wordt de gemeenteavond gehouden in d’Ekkelkaamp.
De avond begint om 19.30 uur, vooraf wordt u een kopje koffie of thee aangeboden.
De boekentafel is deze avond ook aanwezig.
De kerkenraad nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn, temeer omdat er enkele belangrijke aandachtpunten aan de orde komen die de gehele gemeente betreft.

AGENDA
* Opening door ds. Van den Berg
* Overdenking
* Beleids- en aandachtspunten kerkenraad
* Beleids- en aandachtspunten college van kerkrentmeesters
* Gelegenheid tot het stellen van vragen

PAUZE (tijdens de pauze kunnen ook schriftelijk vragen worden ingediend)

* Inleiding door stichting Stella Pax Stadskanaal.                                                                           
  Stella Pax is een stichting met een passie voor het helpen van mensen in Oekraïne. Hun toewijding ligt bij het ondersteunen van andere hulpverleners in hun waardevolle werkzaamheden. Met een hart vol medeleven streven ze ernaar om de   levens van degenen die het meest kwetsbaar zijn te verbeteren en hoop te brengen in gemeenschappen die te maken hebben met uitdagingen en moeilijkheden. Stella Pax organiseert van tijd tot tijd hulpgoederen transsporten naar Oekraïne.
* Behandeling van de vragen die mondeling, dan wel schriftelijk, zijn gesteld.
* Afsluiting

Kerst Boekentafel en Collecte Munten:
Maandag 13 november is de boekentafel ’s middags en ’s avonds weer open.
De verkoop van collectemunten vindt plaats tijdens de middag- en avonduren.
De lectuurcommissie van de boekentafel heeft weer een groot assortiment kerstkaarten ingekocht die aangeboden wordt tegen de voordelige prijs van € 4,00 per vijf stuks, of € 1,00 per stuk.
De openingstijden zijn: ’s middags van 15.00 – 16.30 uur en ’s avonds van 19.00 – 20.30 uur.

Club 12-16:
Vrijdag 17 november is er een gezamenlijke activiteit van en voor de jeugd van de drie kerken in Onstwedde.
Wij verzamelen om 18.45 uur bij de Chr. Geref. Kerk aan de Luringstraat.
Het spel begint om 19.00 uur en is afgelopen om ongeveer 21.30 uur.
Zaterdag 18 november is er geen club.

Noodhulp humanitaire crisis Midden-Oosten via ZOA:
De diaconie collecte van zondag 19 november bestemd is voor het ZOA Noodhulpfonds voor humanitaire crisissen. In het Midden-Oosten is een humanitaire crisis in alle hevigheid opgelaaid. De crisis is het gevolg van het conflict tussen Israël en Hamas. Aan Israëlische zijde werd op 7 oktober een massaslachting aangericht door uitgebroken strijders van Hamas. Met als gevolg een escalatie van geweld. Duizenden mensen zijn geraakt, het leed en verdriet zijn immens.
Voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Gaza is nauwelijks hulp toegankelijk. De humanitaire situatie is er schrijnend. Voor de inwoners van Gaza is een tekort aan alle basale levensbehoeften: water, voedsel, medicijnen, onderdak en hygiëne. Het is een situatie die bij uitstek bij het mandaat en de deskundigheid van ZOA past om daar te starten met het verlenen van noodhulp.
De diaconie gaat de opbrengst van deze collecte verdubbelen.Dorcas voedselactie 2023

Hebt u al een donatie gegeven aan Dorcas?
Het kan op verschillende manieren:

-    Overmaken van een donatie op het bankrekeningnummer van de diaconie van onze gemeente: NL44RABO0349004196 o.v.v. Dorcas voedselactie.
-    Het doneren via de website van Dorcas zelf: dorcas.nl/actie/voedselpakket.
-    Via de digitale collectebus (mogelijk t/m 30 november) van de Hervormde gemeente Onstwedde op de site van Dorcas: dorcas.nl/acties/hervormde-gemeente-onstwedde.
-    Overmaken van een donatie op het bankrekeningnummer van Dorcas te Almere: NL04RABO0106250000 o.v.v. Dorcas voedselactie.

We bevelen deze actie van harte bij iedereen aan en hopen op een mooie opbrengst zodat er veel mensen geholpen zullen kunnen worden door Dorcas.

Bij de preek van zondagmorgen: