Nieuwsbrief zondag 9 januari08.01.2022

Mededelingen


Erediensten:
In verband met verdere maatregelen met betrekking tot het beperken van de verspreiding van het Covid-19 virus en de adviezen van het CIO heeft de kerkenraad helaas moeten besluiten om voorlopig geen gemeenteleden uit te nodigen voor het bijwonen van de erediensten.
Wij roepen u op om de diensten weer digitaal mee te beleven via kerk-TV of via de kerktelefoon.
De kerkenraad hoopt en bidt dat deze lockdown spoedig ten einde zal komen.

Gebedsdienst Covid-19:
Volgende week zondagmorgen, 16 januari, zal de dienst in het teken staan van gebed en verootmoediging met betrekking tot de huidige zorgelijke situatie rondom Covid-19.

Collecten:
Wij verzoeken u om de collecten over te maken per bank. Wij adviseren u het bedrag dat u voor vier zondagen zou geven één keer per maand over te maken in verband met de verwerkingskosten die voor iedere aparte boeking in rekening worden gebracht.Alle collecten worden van harte aanbevolen.

Catechese:
Donderdag 13 en Vrijdag 14 januari zijn er (nog) geen gewone catechisaties voor de groepen 1,2 en 3.

Boekentafel:
De fotokaarten voor elke gelegenheid ( € 1,00 per stuk) zijn verkrijgbaar op Jabbingelaan 20.
Dit, zolang de sluiting in d’Ekkelkaamp duurt.
U kunt de bestelling doorgeven via telef.nr 0599-332239 of per e-mail.
U mag ze komen halen met in achtneming van de RIVM regels. Binnen het dorp kan ik ze brengen. Dan graag 5 kaarten of meer per keer.
Voor andere benodigdheden kunt u contact opnemen met een van de leden van de lectuurcommissie.
Dineke Bessembinders.


Begroting 2022 Diaconie:
De begroting 2022 van het college van diakenen ligt tot en met 14 januari 2022 ter inzage. Indien u inzage wenst, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met diaken W. Eeuwema, Havenstraat 29,
T (0599) 31 39 96.