Pastorale Aangelegenheden05.01.2022

bij o.a. rouw, verdriet, zorg en vreugde


Wij vragen u pastorale zaken te melden, om te voorkomen dat aandacht hiervoor vanuit de kerkenraad achterwege blijft. Ga er niet automatisch vanuit dat de kerkenraad van uw situatie op de hoogte is. Hieronder brengen wij enkele situaties (nogmaals) onder uw aandacht.

Overlijden:
Bij een overlijden wordt de familie verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de predikant voor de pastorale bijstand en eventueel voor het leiden van de begrafenis. Bij afwezigheid van de predikant kan de scriba of de wijkouderling worden geïnformeerd.

Ziekte en ziekenhuisopname:
Bij ziekte en/of ziekenhuisopname wordt u, of uw familie, verzocht contact op te nemen met de predikant of de wijkouderling.

Geboorte:
Bij de geboorte van een baby worden de ouders verzocht om de predikant hiervan in kennis te stellen en een geboortekaartje te sturen naar de predikant en de scriba.

Huwelijksjubileum:
De wijkouderling zal contact opnemen met echtparen die een huwelijksjubileum vieren van 25, 40, 50, 55, 60 en élke 5 jaar daarboven.

Voorbede en vermelding op nieuwsbrief:
Indien u voor pastorale situaties voorbede wenst en vermeld wilt worden op de nieuwsbrief dan vragen wij u hiervoor contact op te nemen met de predikant of de scriba. In het kader van de privacy wetgeving wijzen wij u erop dat u er rekening mee moet houden dat uw naam en adres vermeld wordt op de nieuwsbrief en tijdens de voorbede.