Nieuwsbrief zaterdag 25 december24.12.2021

Mededelingen

Erediensten:
In verband met verdere maatregelen met betrekking tot het beperken van de verspreiding van het Covid-19 virus en de adviezen van het CIO heeft de kerkenraad helaas moeten besluiten om, met ingang van vandaag (1e kerstdag) voorlopig geen gemeenteleden uit te nodigen voor het bijwonen van de erediensten. Tijdens de erediensten zullen alleen de predikant, de kerkenraad, koster, organist en de bediening van de kerk-TV aanwezig zijn.
Wij roepen u op om de diensten weer geheel digitaal mee te beleven via kerk-TV of via de kerktelefoon.
De kerkenraad hoopt en bidt dat deze lockdown spoedig ten einde zal komen.

Collecten:
Wij roepen u op om de collecten over te maken per bank. Wij adviseren u het bedrag dat u voor vier zondagen zou geven één keer per maand over te maken in verband met de verwerkingskosten die voor iedere aparte boeking in rekening worden gebracht.
Hieronder nogmaals de bankrekeningnummers:
Kerkbeheer:         NL 61 RABO 0349 0001 07
Diaconie:        NL 44 RABO 0349 0041 96
Zending:        NL 97 RABO 0349 0059 58

Extra collecte Voedselbank:
Op beide kerstdagen wordt er een extra collecte gehouden voor de voedselbank Zuidoost Groningen. Uw gift hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL 44 RABO 0349 0041 96 ten name van de diaconie met vermelding van “voedselbank”.Alle collecten worden van harte aanbevolen.

Covid-19 en bijeenkomsten in d’Ekkelkaamp:
In verband met Covid-19 zijn alle geplande activiteiten in d’Ekkelkaamp komen te vervallen, vooralsnog tot en met zaterdag 15 januari 2022.
D’Ekkelkaamp is alleen beschikbaar voor begrafenissen waarbij een beperkt aantal personen aanwezig kunnen zijn.

Huisbezoeken:
De geplande huisbezoeken zijn in verband een mogelijke verspreiding van het Covid-19 virus voorlopig stil gelegd. Crisis pastoraat gaat uiteraard wel door.

Kniepertjesactie:
Deze actie heeft totaal € 537,-- opgeleverd. Dit is een fantastisch bedrag! Wij willen iedereen bedanken die meegeholpen heeft (bakken, deeg maken, ijzers beschikbaar hebben gesteld) en natuurlijk iedereen die een bestelling heeft gedaan of gedoneerd heeft.
Genesis en Zorghuis Samen hebben allebei een cheque overhandigd gekregen van € 268,50. Inmiddels hebben wij nog meer donaties binnengekregen, ook dit zullen wij nog verdelen.
Als u nog wilt doneren, mag u uw donatie brengen naar Gerben Huiting.
Jeugdclub 12-16

     

Jeugdclub 12-16 jaar:
De leden van jeugdclub Obadja (12-16 jaar) komen tijdens de kerstvakantie langs met een giftenlijst.
 
Kerstnachtdienst vrijdag 24 december:
Op Kerstavond wordt er online een kerstnachtdienst uitgezonden met als thema: Licht in de nacht
U/jij bent van harte uitgenodigd, om deze dienst digitaal mee te beleven.
Aanvang: 21.30 uur
Meditatie: Ds.  G. van den Berg
De dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist.nl > zoek kerk > Onstwedde
Namens: de interkerkelijke kerstnachtdienstcommissie

Verzoek voor het aanleveren van vragen voor Nieuwjaarsactiviteit van de jeugdclub 12-16
Nu de Nieuwjaarsreceptie niet kan doorgaan heeft de jeugdclub 12-16 aangegeven opnieuw een Kahoot-quiz te willen organiseren op Vrijdag 7 januari - aanvang 20.00 uur.
Voor het samenstellen van de quiz zijn nog vragen nodig. Dat kunnen vragen zijn over allerlei onderwerpen en thema’s.  Alle clubs en verenigingen en gemeenteleden worden hierbij opgeroepen om vragen aan te leveren.
Eventueel kunnen ook andere activiteiten worden aangeleverd (een muzikaal of een ander stukje).
De vragen kunnen aangeleverd worden via de mail van Geertrudy Kruiter (m.kruiter@hetnet.nl)  
Graag uiterlijk aanleveren op 2 januari 2022.
Zondagsschool:
Aansluitend aan de uitzending van de kerkdienst van 1e Kerstdag wordt een opname vertoont via
Kerk-TV van de zondagsschool.

De kerkenraad wenst u en jou Gezegende Kerstdagen: