Nieuwsbrief zondag 19 december18.12.2021

Mededelingen


Erediensten:
In verband met verdere maatregelen met betrekking tot het beperken van de verspreiding van het Covid-19 virus en de nog te ontvangen adviezen van het CIO zal de kerkenraad zich de komende week beraden op welke manier de erediensten de komende tijd voortgang kunnen vinden.Voor wat betreft de diensten van vandaag hanteren wij nog het huidige systeem van het bezoeken van de kerkdiensten op uitnodiging. Indien u dus voor vandaag een uitnodiging hebt ontvangen voor één van de erediensten dan kunt u de dienst bezoeken. Als u, na kennis te hebben genomen van hetgeen er gemeld is op de persconferentie van zaterdag 18 december, het niet verantwoord vindt om de dienst te bezoeken dan kunt u de dienst(en) uiteraard ook thuis volgen via kerk-TV en kerktelefoon.

Collecten: (bij de uitgang)
Alle collecten voor kerk, diaconie en zending worden door middel van de collectebuidel die bij de uitgang staat gehouden.  De giften worden gelijkelijk verdeeld. Uw gift digitaal overmaken via uw bank heeft de voorkeur. Voor de bankrekeningnummers verwijzen wij u naar de informatiepagina in het kerkblad
Alle collecten worden van harte aanbevolen.


Extra collecte op eerste en tweede Kerstdag:
Op eerste en tweede kerstdag is er een extra collecte voor de voedselbank Zuidoost Groningen.
Covid-19 en bijeenkomsten in d’Ekkelkaamp:
In verband met Covid-19 komen onderstaande activiteiten voorlopig per direct te vervallen:

Zondagsschool:
De leiding van de zondagsschool heeft helaas moeten besluiten om vanaf vandaag voorlopig géén zondagsschool meer te houden.
Ook de kerstfeestviering, die gepland stond op 1e kerstdag gaat niet door.

Kinderoppas:
Vanaf vandaag is er voorlopig geen kinderoppas in d’Ekkelkaamp.

Catechese:
Deze week vervallen alle catechisaties. Binnenkort zal worden bekeken op welke manier de catechese na de kerstvakantie kan worden voortgezet.
 

D’Ekkelkaamp zal voor alle overige activiteiten met uitzondering van begrafenissen voorlopig gesloten zijn.

Huisbezoeken:
De geplande huisbezoeken zijn in verband een mogelijke verspreiding van het Covid-19 virus voorlopig stil gelegd. Crisis pastoraat gaat uiteraard wel door.


Afgevaardigde naar de Generale Synode van de PKN:
Dit najaar heeft onze gemeente vanuit de classis het verzoek gekregen om een ambtsdrager af te vaardigen naar de Generale Synode van onze kerk. Volgens de kerkorde mag dit ook een speciaal daarvoor benoemde ambtsdrager zijn. In haar vergadering van 10 november jl. heeft de kerkenraad daartoe broeder B. Meems, Jabbingelaan 7, verkozen tot diaken met bijzondere opdracht. Broeder Meems heeft deze benoeming mogen aanvaarden, en zal tezamen met de andere verkozen broeders worden bevestigd op zondag 16 januari 2022. We zijn dankbaar dat hij deze taak op zich wil nemen.

Kerstnachtdienst vrijdag 24 december:
Op Kerstavond wordt er online een kerstnachtdienst uitgezonden met als thema: Licht in de nacht.
U/jij bent van harte uitgenodigd, om deze dienst digitaal mee te beleven.
Aanvang: 21.30 uur
Meditatie: Ds.  G. van den Berg
De dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist.nl > zoek kerk > Onstwedde
Namens: de interkerkelijke kerstnachtdienstcommissie


Kopij Kerkblad:
Kopij voor het kerkblad van januari kunt u aanleveren tot en met woensdag 22 december aanstaande, bij voorkeur per e-mail  -of bij de scriba: Besselinglaan 2.