Nieuwsbrief zondag 12 december11.12.2021

Mededelingen


Heilig Avondmaal:

Vandaag vindt zowel in de morgendienst als ook in de middagdienst de viering van het Heilig Avondmaal plaats.
Na de bediening in de middagdienst vindt de dankzegging plaats.
Voor het deelnemen aan de avondmaalsdiensten hebt u een uitnodiging ontvangen als u zich hiervoor hebt aangemeld via kerktijd.nl.

Korte viering:
Na de ochtenddienst vindt de bediening van het heilig avondmaal plaats voor hen die niet in staat zijn om de gehele dienst bij te wonen. Deze viering begint om 11.00 uur.

Avondmaals-collecte: (bij de uitgang)
De avondmaals-collecte is bestemd voor Stichting De Hoop. Nadere informatie over deze stichting kunt u lezen in het kerkblad. U kunt uw gift ook digitaal overmaken op rekeningnummer NL44 RABO 0349 0041 96 ten name van diaconie met vermelding van “avondmaals-collecte”.

Collecten: (bij de uitgang)
Alle collecten voor kerk, diaconie en zending worden door middel van de collectebuidel die bij de uitgang staat gehouden.  De giften worden gelijkelijk verdeeld. Uw gift digitaal overmaken via uw bank heeft de voorkeur. Voor de bankrekeningnummers verwijzen wij u naar de informatiepagina in het kerkblad.Alle collecten worden van harte aanbevolen.

Covid-19 en bijeenkomsten in d’Ekkelkaamp.
Vrijwel alle kerkelijke activiteiten komen in verband met de Covid-19 voorschriften tot nader orde te vervallen. Voor wat de zondagsschool en de catechisaties betreft volgen wij de lijn zoals die van toepassing is in het primair en voortgezet onderwijs.

Bijbelkring:
In verband met de maatregelen rond Covid-19 gaat de Bijbelkring dinsdag 14 december zowel ‘s middag, als ‘s avonds niet door.

Huisbezoeken:
De geplande huisbezoeken zijn in verband een mogelijke verspreiding van het Covid-19 virus tot
1 januari 2022 stil gelegd. Crisis pastoraat gaat uiteraard wel door.

Kinderoppas:
Vandaag is er tijdens de morgendienst kinderoppas in d’Ekkelkaamp. U kunt ook gebruik maken van de kinderoppas als u niet uitgenodigd bent voor de eredienst en u de dienst thuis wilt volgen.

Zondagsschool:
Vandaag is er vanaf 11.00 uur wél zondagsschool. De kinderen gaan oefenen voor de viering van het kerstfeest.

Kerstgeschenk en kerstkaarten:
Tot uiterlijk woensdag 15 december aanstaande kunt u nog kerstkaarten inleveren, die toegevoegd worden aan de kerstzakjes voor ouderen en langdurig zieken, bij een van de diakenen.

Kniepertjes Actie:
De bestelde kniepertjes kunnen worden betaald en afgehaald in d’Ekkelkaamp op zaterdag 18 december 2021 van 10.00 tot 11.00 uur.

Boekentafel
Maandagmiddag 13 december is er alleen boekentafel van 15.00 uur tot 16.30 uur. De avondopenstelling vervalt. Tevens is er dan de verkoop van collectemunten.

Catechese:
Deze week wordt alleen de belijdenis- en 18+ catechese (groep 4) gehouden op vrijdag 17 december.
De overige catechese uren vervallen deze week.