Nieuwsbrief zondag 5 december04.12.2021

Mededelingen


Heilig Avondmaal:
Vandaag vindt in de morgendienst de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal plaats.
Volgende week zondag hopen wij in zowel de morgen- als de middagdienst het avondmaal te bedienen. Na de bediening in de middagdienst vindt de dankzegging plaats. Voor de avondmaals- diensten ontvangt u een uitnodiging als u zich hiervoor hebt aangemeld via kerktijd.nl
Wij verzoeken u bij de acceptatie van de uitnodiging even het juiste aantal personen aan te geven die de dienst gaan bezoeken.
De rondgang met brood en wijn zal plaatsvinden zoals wij dat op 6 juni 2021 hebben gedaan.
Tijdens de ochtenddienst is er kinderoppas in d’Ekkelkaamp.

Avondmaals-collecte:
De avondmaals-collecte is volgende week bestemd voor Stichting De Hoop.

Censura Morum:
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal wordt maandag 6 december van 19.00-19.30 uur Censura Morum gehouden in d’Ekkelkaamp.

Collecten: (bij de uitgang)
Alle collecten voor kerk, diaconie en zending worden door middel van de collectebuidel die bij de uitgang staat gehouden.  De giften worden gelijkelijk verdeeld. Uw gift digitaal overmaken via uw bank heeft de voorkeur. Voor de bankrekeningnummers verwijzen wij u naar de informatiepagina in het kerkblad.

Alle collecten worden van harte aanbevolen.

Covid-19 en bijeenkomsten in d’Ekkelkaamp.
Vrijwel alle kerkelijke activiteiten komen in verband met de Covid-19 voorschriften tot nader orde te vervallen. Voor wat de zondagsschool en de catechisaties betreft volgen wij de lijn zoals die van toepassing is in het primair en voortgezet onderwijs.

Huisbezoeken:
De geplande huisbezoeken zijn in verband een mogelijke verspreiding van het Covid-19 virus tot
1 januari 2022 stil gelegd. Crisis pastoraat gaat uiteraard wel door.

Kinderoppas:
Vandaag is er tijdens de morgendienst kinderoppas in d’Ekkelkaamp. U kunt ook gebruik maken van de kinderoppas als u niet uitgenodigd bent voor de eredienst en u de dienst thuis wilt volgen.
Wij verzoeken u de nu geldende regels met betrekking tot Covid-19 in acht te nemen bij het brengen en halen van de kinderen. Met name wijzen wij u op de afstandsregel en het dragen van een mondkapje.

Zondagsschool:
Voor de kinderen die de zondagsschool bezoeken zijn dezelfde regels voor wat Covid-19 betreft van toepassing zoals die gelden in het basisonderwijs. Wij verzoeken de ouders bij het brengen en ophalen van de kinderen het gebouw niet te betreden.
 
Kerstgeschenk en kerstkaarten:
Vorig jaar hebben oudere en zieke gemeenteleden in de loop van december een kerstzakje in plaats van het traditionele kerstbakje gekregen. Ook dit jaar worden weer kerstzakjes rondgebracht met daarin allerlei gezonde lekkernijen voor rond de kerst. De gemeenteleden die een kerstzakje krijgen aangeboden kunnen dit met in acht nemen van de coronaregels aannemen bij de deur.
 
U kunt met het oog op het coronarisico aangeven wanneer u geen kerstzakje wilt ontvangen. U kunt dit doorgeven aan diaken Gert Meijer, e-mail   of T (0599) 332666). In dat geval krijgt u een kerstgeschenk in de brievenbus.

Voor oudere en zieke gemeenteleden kan de kersttijd een extra eenzame en stille tijd zijn. Wij vragen daarom alle gemeenteleden om net als vorig jaar, samen deze groep een hart onder de riem te steken met de kerstkaartenactie.
Wilt u uiterlijk woensdag 15 december minimaal 10 (maar meer mag natuurlijk ook) kerstkaarten voorzien van uw naam, inleveren in bij één van de diaken. De kaarten worden vervolgens verdeeld over de kerstzakjes en kerstgeschenken zodat iedereen evenveel kerstkaarten ontvangt. Vorig jaar zijn er zo’n 700 kaarten ingeleverd en de ontvangers hebben dit zeer gewaardeerd.

We vragen u en jou van harte mee te doen aan deze actie.