Nieuwsbrief zondag 10 oktober09.10.2021

Mededelingen


Kerkenraadsverkiezing:
Met ingang van DV 1 januari 2022 zijn de volgende kerkenraadsleden periodiek aftredend:

Ouderling             W.G. Roelfsema    herkiesbaar
Ouderling             T.H. Wesseling    niet herkiesbaar
Ouderling-kerkrentmeester     M. Kruiter        herkiesbaar
Ouderling-kerkrentmeester    A. de Vries        niet herkiesbaar
Diaken                W. Eeuwema        niet herkiesbaar

Wij verzoeken u de verkiezing van ambtsdragers ook in uw persoonlijk gebed voor te leggen aan Heere. Als gemeentelid wordt u in de gelegenheid gesteld namen in te dienen van mannelijke belijdende leden voor de vacatures die per 1 januari 2022 ontstaan.
U kunt uw voordracht, met vermelding van de naam van aftredende ambtsdrager, tot en met
DV woensdag 20 oktober 2021 schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba:
Besselinglaan 2, 9591 AP Onstwedde.    

Collecten:
Alle collecten worden vooralsnog bij de uitgang gehouden.
Bij de eerste collectant kunt u uw gift geven voor kerkbeheer, diaconie en zending. Deze worden gelijkelijk verdeeld.

Extra Collecte Noodhulp Haïti:
Vandaag is er een extra collecte die bestemd is voor noodhulp aan Haïti. Dit land werd in augustus getroffen door een zware aardbeving. Uw gift kunt u deponeren in de collectebuidel bij de tweede collectant.
De opbrengst van deze collecte zal via Woord en Daad worden afgedragen.
Ook kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer NL44RABO 0349 00041 96 ten name van diaconie met vermelding van “noodhulp Haïti”.

Wijziging collecterooster:
De extra collecte bestemd voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) zal worden gehouden op DV zondag 31 oktober 2021 in plaats van DV zondag 24 oktober, zoals vermeld is in het kerkblad.

Boekentafel:
DV maandag 11 oktober 2021 wordt de boekentafel gehouden in d’Ekkelkaamp,
’s middags van 15.00 – 16.30 uur en ’s avonds van 19.00 – 20.30 uur.
Tijdens de openingstijden van de boekentafel kunt u dan ook terecht voor het kopen van collectemunten.

Gepaste afstand:
In verband met het advies om voorlopig nog gepaste afstand te bewaren, kunt u plaatsnemen in de banken waar geen sticker ligt.  Als de plaatsen in deze banken bezet zijn worden er meer banken “vrij” gegeven door de koster of gastvrouw.
Wij vragen u enige afstand te bewaren ten opzichte van hen waarmee u geen huishouding vormt.

Om voldoende ventilatie in de kerk te realiseren is het voorlopig nog noodzakelijk dat de deuren tijdens de diensten open blijven staan. De komende weken wordt onderzocht op welke wijze er voldoende ventilatie kan worden gerealiseerd voor de wintermaanden.


Kinderoppas:
Vandaag is er tijdens de morgendienst kinderoppas in d’Ekkelkaamp.
De ouders die gebruik maken van de kinderoppas worden verzocht om even te helpen bij het klaarzetten en opruimen van de materialen.