Hervormde Gemeente Onstwedde

De kerkelijke gemeente is een Hervormde Gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), en behoort tot de classis Oost-Groningen.

De Hervormde Gemeente staat op Gereformeerde grondslag binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een Bijbelse prediking in de beide zondagse erediensten en op de christelijke gedenkdagen. Deze prediking roept op om de Here in alle facetten van ons leven te dienen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven. In de beide sacramenten, t.w. de viering van het heilig avondmaal en de bediening van de heilige doop, belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en de verbondstrouw van God.

De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, namelijk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht, zoals verwoord wordt in de drie Formulieren van Enigheid: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

De Hervormde Gemeente Onstwedde is verdeeld over twee wijkgemeenten.

Wijkgemeente Onstwedde
Hervormde Gemeente Onstwedde
Voor specifieke informatie verwijzen wij u naar de verschillende rubrieken op deze website van wijkgemeente Onstwedde

Wijkgemeente Vledderveen
Hervormde Evangelisatie Jeruël Vledderveen
Voor specifieke informatie verwijzen wij u naar de website van Jeruël