Eredienst

Op deze pagina is de eredienst beschreven.

Tijdens de samenkomst van de gemeente in de eredienst, bevinden wij ons in de werkplaats van de Heilige Geest, waar God Zelf wil wonen en tot ons spreekt door middel van Zijn Woord. De eredienst heeft daarom een eerbiedig karakter.

De zondagse erediensten worden gehouden om 9.30 uur en om 14.30 uur. Voorafgaand aan de dienst luidt de klok. Daarna doet de ouderling van dienst de afkondigingen en geeft hij de voorzang (afwisselend -psalm, -lied of intochtsgezang) op. De kerkenraad en predikant komen tijdens het voorspel van de voorzang binnen. De predikant geeft aan wanneer wij ons gezamenlijk in stil gebed voorbereiden op de eredienst. Daarna wordt de dienst voortgezet met votum en groet.

De psalmen worden ritmisch gezongen in de berijming van 1773. En ook worden er enkele liederen uit de bundel "Weerklank" gezongen. Voor de schriftlezing(en) wordt de Bijbel in de Herziene Statenvertaling gebruikt. In de eredienst worden twee collectes gehouden. De eerste is voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk en instandhouding van de eredienst. Een eventuele extra collecte wordt na de dienst bij de uitgangen gehouden. Bij de uitgangen hangen tevens de zendingsbussen.

De vaste onderdelen in de erediensten:

 • Gemeentezang

 • Stil gebed

 • Votum en groet

 • Gemeentezang

 • Lezing van de Tien Geboden / Geloofsbelijdenis

 • Gemeentezang

 • Gebed (en eventueel voorbede)

 • Schriftlezing

 • Collectes tijdens gemeentezang

 • Prediking

 • Gemeentezang

 • Dankgebed

 • Gemeentezang

 • Zegen